Biogas

Biogas je mješavina gasova koja nastaje razlaganjem organske materije u uslovima bez prisustva kiseonika (anaerobnim uslovima). Formirana mešavina gasova sastoji se pretežno od metana (50–75 vol%) i ugljen-dioksida (25–50 vol%). Pored toga, u biogasu se nalaze i male količine vodonika, vodonik-sulfida, amonijaka i drugih gasova u tragovima.
Foto-ilustracija: Pixabay (1815691)
Biogas se koristi za proizvodnju toplotne energije, proizvodnju električne i toplotne (rashladne) energije u sklopu kogenerativnog postrojenja (CHP) i za proizvodnju čistog metana (obogaćeni biogas) Proizvodnja biogasa doprinosi smanjenju emisija metana, gasa sa efektom staklene bašte koji ima višestruko veći uticaj od ugljen-dioksida. Biogas se generiše iz tečnog i čvrstog životinjskog stajnjaka, kao i organskog otpada i energetskih useva. Proces nastanka biogasa delimo u nekoliko faza: hidroliza, acidogeneza, acetogeneza i metanogeneza. Elektrane na biogas su postrojenja u kojima se biogas proizvodi na efikasan način u kontrolisanim uslovima.