Bioklimatska arhitektura kao osnov održive gradnje

Foto: Ljubaznošću Bojane Zeković

Ako biste mi postavili pitanje da li bioklimatska arhitektura predstavlja osnov održive gradnje, bez oklijevanja bih potvrdno odgovorila. Bioklimatska arhitektura ne predstavlja nikakav stil niti pravac u arhitekturi, već sistematski pristup projektovanju. Ovom sintagmom želimo da opišemo zgrade koje su projektovane i izgrađene tako da grade racionalan odnos prema podneblju u kom nastaju, prije svega kroz odnos prema klimatskim uticajima, kao i brojnim drugim prirodnim uslovima.

Već u samom terminu bioklimatska jasne su dvije ključne odrednice. Kao što je rečeno, klimatski uslovi su jedna, a druga bi bilo sve ono na što se odnosi pojam bio – od grčkog pojma bios, tj. sve ono što čini i omogućava život. Tu se prije svega misli na odnos objekta i prirode, bilo da je riječ o primjeni prirodnih materijala, približavanju prirode i korisnika, bilo o primjeni rješenja koja imaju za cilj poboljšanje prirodnih uslova na lokaciji.

Iz ovoga je jasno da ekološki principi projektovanja i građenja počivaju upravo na bioklimatskim principima. Ovakav pristup u arhitekturi nazivamo i kontekstualna arhitektura, zato što uvažava karakteristike konteksta – okruženja objekta, na mikro i makro nivou. Kada pomislimo na ono što bioklimatska arhitektura nije, a to su svi primjeri akontekstualnih, uvezenih i nepromišljenih rješenja, koji ne odgovaraju ni lokalnoj klimi, ni razmjeri okruženja, ni izborom materijala, ni karakteristikama sklopa – onda je možda slika malo jasnija.

U fokusu:

Vernakularna arhitektura

Zašto bioklimatska arhitektura mora da bude u osnovi održive gradnje? Zato što je ona to oduvijek. Primjeri objekata koji su izdržali test vremena, u smislu trajnosti, jesu raznovrsni primjeri narodne – vernakularne arhitekture širom svijeta, koja je sada dio kulturne baštine čovječanstva, među kojima su i naša dinarska brvnara, kao i vojvođanska kuća od naboja. Objekti narodnih graditelja, najčešće neimenovanih, izgrađeni su uglavnom primjenom lokalno dostupnih materijala, sa vrlo promišljenim odnosom prema lokalnim klimatskim uslovima, koji je usavršavan vijekovima. Odnos prema klimatskim uslovima, često surovim, u sadejstvu sa raspoloživim materijalima, doveo je do razvoja specifičnih oblika, konstruktivnih sklopova i detalja koji postaju odlika jednog podneblja. Primjere vernakularne arhitekture prvi je zabilježio i izložio arhitekta Bernard Rudofski (Bernard Rudofsky) na veoma uticajnoj izložbi u muzeju MoMA (Museum of Modern Architecture, NY) pod nazivom Arhitektura bez arhitekata davne 1964. godine.

Ubrzo nakon toga je uslijedila energetska kriza 1973. godine kada je svijet shvatio da se savremene zgrade, koje su tokom 20. vijeka sve više počele da liče jedna na drugu nezavisno od toga u kom su kraju svijeta građene, u ogromnoj mjeri oslanjaju na sisteme grijanja, hlađenja i ventilacije koji zahtijevaju velike količine energije. Osvješćivanje u pogledu količine energije koju zgrade troše za svoje funkcionisanje i potrebe da se gradi racionalnije usmjerili su struku ka traženju logičnijih rješenja u pogledu organizacije, materijalizacije i konstrukcije objekata. Jedan od osnovnih uzora postali su primjeri vernakularne arhitekture i lokalne tradicije građenja, koje i danas predstavljaju inspiraciju savremenim arhitektama.

Foto: Ljubaznošću Bojane Zeković

Brojni su primjeri na koji način u posljednjih pola vijeka objekti vernakularne arhitekture utiču na savremenu arhitekturu. Jedan pravac istraživanja je izučavanje bioklimatskih principa prema kojima su tradicionalne građevine oblikovane, a koji su omogućili poboljšan komfor boravka u njima bez primjene tehničkih sistema, kao npr. integracija principa prirodne ventilacije u suvim vrelim klimatima, ili pasivnog solarnog grijanja u hladnijim i umjerenim klimatima. Integracija ovih principa u koncept oblikovanja savremenih objekata, koji ipak zahtijevaju viši nivo komfora, dovodi do značajnih ušteda energije pri njihovoj eksploataciji.

Takođe, ponovno korišćenje doskora zaboravljenih i zapostavljenih tehnika građenja i lokalno dostupnih materijala (npr. nabijena zemlja) daje sjajne rezultate u pogledu oživljavanja lokalnih zajednica i značajan doprinos lokalnim ekonomijama, kao i kulturološkoj raznovrsnosti. Jasno je iz ovih primjera da bioklimatska arhitektura uključuje i sve aspekte održivosti: ekološku, ekonomsku i društvenu. Svi navedeni primjeri pripadaju savremenom pravcu, ili bolje tendenciji u arhitekturi koja teži da definiše vezu i uporište u lokalnoj tradiciji kroz neo-vernakularni pristup.

Iako je razvoj bioklimatskih principa u vernakularnoj arhitekturi tekao dugo, na bazi relativno konstantnih prirodnih uslova, ali i manje-više nepromijenjenih potreba korisnika, da bi se kroz više vijekova pokušaja, grešaka i stalnog ispravljanja i usavršavanja formirale prepoznatljive forme koje su onda pripisane narodnom graditelju, danas nikako ne treba pokušavati graditi bez arhitekata! I to dobrih. Onih koji umiju da saslušaju zahtjeve i prepoznaju potrebe korisnika (investitora) i da kroz svoj projekat prelome na najbolji način prirodne uslove, program, regulativu, racionalan odnos prema resursima i još mnogo drugih uslova.

Bojana Zeković

Tekst u cjelosti možete pročitati u Magazinu Energetskog portala Održiva arhitektura i finansiranje zelene gradnje

slični tekstovi

komentari

izdvojene vesti