ENERGETSKI PORTAL

Javni oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori

0

vodoMinistarstvo ekonomije Crne Gore poziva zainteresovana lica da se prijave na Javni oglas za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Davanje koncesija se sprovodi na osnovu javnog nadmetanja u otvorenom postupku na način definisan Zakonom o koncesijama. Cilj javnog nadmetanja je izbor najpovoljnijih ponuda za izgradnju malih hidroelektrana na pet vodotoka. Pravo učešća na javnom nadmetanju za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju MHE ima domaće ili strano privredno društvo ili drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja ukoliko ispunjava tražene uslove. Krajnji rok za podnošenje ponude je 18. jul 2016. godine do 10:00 časova.

Više informacija : http://www.oie-res.me/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=163&cntnt01origid=58&cntnt01lang=hr_HR&cntnt01returnid=58