ENERGETSKI PORTAL

Javni oglas za izbor snabdevača poslednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdevanje električnom energijom

0
Foto: Ministarstvo kapitalnih investicija

Na osnovu člana 200 stav 5 Zakona o energetici („Službeni list CG“, br. 5/16, 51/17 i 82/20), Uredbe o postupku javnog nadmetanja za izbor snabdevača poslednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdevanje električnom energijom („Službeni list CG“, broj 81/18) i Uredbe o snabdevanju ranjivih kupaca električne energije („Službeni list CG“, broj 81/18), Ministarstvo kapitalnih investicija objavljuje Javni oglas.

Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva zainteresovane energetske subjekte koji obavljaju delatnost snabdevanja električnom energijom da dostave ponude, u skladu sa Tenderskom dokumentacijom za izbor snabdevača poslednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdevanje električnom energijom (u daljem tekstu: Tenderska dokumentacija). Izbor snabdevača sprovodi se kroz postupak javnog nadmetanja.

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet javnog nadmetanja je izbor snabdevača poslednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdevanje električnom energijom za period od tri kalendarske godine (2023, 2024 i 2025).

Snabdevač poslednjeg izbora i ranjivih kupaca vrši snabdevanje električnom energijom:

1) domaćinstava i malih kupaca koji ne pripadaju kategoriji domaćinstva priključenih na distributivne sisteme električne energije na 0,4 kV, koji bez svoje krivice ostanu bez snabdevača ili ugovora o snabdevanju za koje je kao snabdevač dužan da bez podnošenja zahteva kupca a na osnovu obaveštenja prethodnog snabdevača, preuzme snabdevanje ovih kupaca, najduže tri meseca, ako snabdevač koji je snabdevao te kupce usled bankrota ili gubitka licence nije u mogućnosti da vrši ugovoreno snabdevanje, odnosno ako kupac nije uspeo da nađe novog snabdevača;

2) domaćinstava i malih kupaca koji ne pripadaju kategoriji domaćinstva priključenih na distributivne sisteme električne energije na 0,4 kV koji izaberu snabdevanje preko snabdevača poslednjeg izbora i ranjivih kupaca; i

3) ranjivih kupaca, odnosno kupaca koji su zdravstveno i socijalno ugroženi i kupaca koji su socijalno ugroženi.

Snabdevanje ranjivih kupaca koji su zdravstveno i socijalno ugroženi vrši se uz subvencionisanje mesečnih računa za utrošenu električnu energiju, pri čemu je zabranjena obustava snabdevanja električnom energijom za ovu grupu kupaca, bez obzira na eventualne neizmirene obaveze po osnovu utrošene električne energije.

Snabdevanje ranjivih kupaca koji su socijalno ugroženi vrši se uz zabranu obustave snabdevanja električnom energijom u periodu od početka oktobra do kraja aprila, bez obzira na eventualne neizmirene obaveze po osnovu utrošene električne energije.

Snabdevač poslednjeg izbora i ranjivih kupaca vrši snabdevanje električnom energijom i krajnjih kupaca priključenih na prenosni sistem i drugih krajnjih kupaca priključenih na distributivni sistem električne energije, koji su bez svoje krivice ostali bez snabdevanja, po cenama formiranim u skladu sa članom 58 Zakona o energetici i Metodologijom za utvrđivanje cena koje primjenjuje snabdevač poslednjeg izbora i ranjivih kupaca („Službeni list CG“, broj 83/16), ako pre početka snabdevanja dostave i po potrebi obnove bankarsku garanciju u iznosu tromesečne fakture za planiranu potrošnju obračunatu po tim cenama i dostave je snabdevaču poslednjeg izbora i ranjivih kupaca.

Ukupna godišnja potrošnja električne energije ranjivih kupaca u prethodnom periodu je iznosila oko 30 GWh. Imajući u vidu mogućnost i drugih kupaca, pored ranjivih kupaca, da odabiru Snabdevača poslednjeg izbora i ranjiivh kupaca za svog snabdevača planira se potrošnja električne energije na godišnjem nivou u narednom periodu u iznosu od oko 40 GWh. 

Odstupanja od procenjenih količina električne energije dozvoljena su, u zavisnosti od stvarnih potreba krajnjih kupaca koje će snabdevati izabrani snabdevač poslednjeg izbora i ranjivih kupaca, u periodu trajanja snabdevanja.

Ponuđač je dužan da ponudi jedinične cene električne energije po tarifnim elementima (viša, niža i jedinstvena tarifa) za prvu godinu snabdevanja. Odnos između tarifnih elemenata za električnu energiju utrošenu u višoj i nižoj tarifi ne može biti veći od 3:1, shodno Opštim uslovima za snabdevanje električnom energijom („Službeni list CG“, broj 70/16).

Ponuđač je dužan da ponudi formule za određivanje cena električne energije za drugu i treću godinu snabdevanja. Takođe, ponuđač je dužan da u formulama za određivanje cena električne energije za drugu i treću godinu snabdevanja koristi jasne i lako proverljive parametre, na osnovu kojih je moguće utvrditi visinu cena.

Snabdevač poslednjeg izbora i ranjivih kupaca, izabran kroz postupak javnog nadmetanja, dužan je da primenjuje ponuđene jedinične cene po tarifnim elementima (viša, niža i jedinstvena tarifa) za prvu godinu snabdevanja, kao i cene za drugu i treću godinu snabdevanja koje će utvrditi po ponuđenim formulama, pri čemu odnos između tarifnih elemenata za električnu energiju utrošenu u višoj i nižoj tarifi za drugu i treću godinu snabdevanja mora biti jednak odnosu tarifnih elemenata za prvu godinu snabdevanja.

2. Uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja po ovom javnom oglasu ima svako domaće i strano privredno društvo, pravno lice i preduzetnik (u daljem tekstu: Ponuđač):

1) koji ispunjava uslove za snabdevanje električnom energijom u Crnoj Gori, Energetskoj zajednici ili državi članici Evropske unije;

2) koji je registrovan za obavljanje delatnosti snabdevanja električnom energijom kod nadležnog organa;

3) koji je izmirio poreske obaveze u državi u kojoj ima sedište;

4) čiji zastupnik nije bio pravosnažno osuđivan za krivično delo zloupotrebe službene dužnosti, organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare, koje ga čine nepodobnim za obavljanje funkcije;

5) koji ispunjava uslove u pogledu finansijske sposobnosti, na način da ima prosečni godišnji bruto prihod veći od 50 miliona evra ili ekvivalentno u drugoj valuti, za poslednje tri poslovne godine (2019, 2020 i 2021);

6) koji ispunjava uslove u pogledu tehničko-kadrovske osposobljenosti za obavljanje delatnosti snabdevanja električnom energijom, i to:

– da ima najmanje 50 zaposlenih;

– da poseduje informacioni sistem za obračun, fakturisanje i izdavanje računa krajnjim kupcima za utrošenu električnu energiju;

7) koji je obavljao delatnost snabdevanja električnom energijom najmanje tri kalendarske godine i to: 2019, 2020 i 2021. godine, u obimu koji nije manji od 1.500 GWh godišnje;

8) koji može ugovoriti kupovinu električne energije ili poseduje kapacitete za proizvodnju električne energije, u količini koja nije manja od 1.000 GWh;

9) koji je dostavio bankarsku garanciju ponude na iznos od 25.000 evra (slovima: dvadesetpethiljadaevra), plativu na prvi poziv, bez prava prigovora, u formi datoj u Tenderskoj dokumentaciji, ili dokaz o uplati novčanog depozita u istom iznosu.

Rok važenja bankarske garancije ponude ili novčanog depozita je 120 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponude.

3. Kriterijumi za vrednovanje ponuda

Ponude se vrednuju i rangiraju na osnovu kriterijuma za vrednovanje ponuda. Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

           Kriterijum                                                                             Broj bodova

1. Ponuđena cijena električne energije                                        0-50

2. Finansijska sposobnost ponuđača                                            0-20

3. Sigurnost snabdijevanja električnom energijom                    0-20

3.1. Mogućnost obezbjeđenja količine električne energije       0-10

3.2. Udio električne energije iz sopstvenih izvora                      0-10

4. Doprinos zaštiti životne sredine                                                0-10

4. Otkup Tenderske dokumentacije

Ponuđač ima pravo da učestvuje u postupku javnog nadmetanja, pod uslovom da pre podnošenja ponude otkupi Tendersku dokumentaciju. Ministarstvo izdaje potvrdu za otkupljenu Tendersku dokumentaciju i vodi registar lica koja su otkupila dokumentaciju, na osnovu kojeg se identifikuju ponuđači koji mogu učestvovati na Tenderu. Ako Tendersku

dokumentaciju preuzima ovlašćeni predstavnik privrednog društva, pravnog lica ili preduzetnika, dužan je da dostavi ovlašćenje za zastupanje overeno od strane notara ili apostilom, kao i dokaz o izvršenoj uplati naknade za otkup Tenderske dokumentacije.

Ukoliko je ovlašćenje izdato na stranom jeziku, potrebno je dostaviti prevod na crnogorski jezik koji je overen od strane sudskog tumača.

Cena Tenderske dokumentacije iznosi 1.000,00 evra (slovima: hiljaduevra) i ovaj iznos se uplaćuje na žiro-račun Budžeta Crne Gore broj: 832-1005-92, sa naznakom „Otkup Tenderske dokumentacije po Javnom oglasu za izbor snabdevača poslednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdevanje električnom energijom“.

Tenderska dokumentacija se može otkupiti najkasnije pet radnih dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Ukoliko Ponuđač vrši plaćanje za otkup Tenderske dokumentacije iz inostranstva, instrukcije za plaćanje se mogu dobiti od kontakt osobe.

5. Podnošenje ponuda

Ponude se dostavljaju na crnogorskom jeziku. Ako je dokumentacija iz ponude dostavljena na stranom jeziku, ponuđač je dužan da priloži i overeni prevod na crnogorskom jeziku. U slučaju spora, overeni prevod će se koristiti za tumačenje informacija i dokaza.

Ponuđač dostavlja ponudu na arhivu Ministarstva na sledeću adresu: Ministarstvo kapitalnih investicija, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora.

Ponude moraju pristići u arhivu Ministarstva najkasnije 30.6.2022. godine do 12:00 časova, što je krajnji rok za podnošenje ponude (u daljem tekstu: Krajnji rok).

Ponuda se podnosi u formi i sadržaju kako je definisano u Tenderskoj dokumentaciji.

Ministarstvo izdaje potvrdu, odnosno evidentira prijem ponude sa jasno naznačenim datumom i vremenom prijema ponude. Ponude pristigle posle Krajnjeg roka za dostavljanje ponude neće se razmatrati, već će se neotvorene vratiti Ponuđaču.

Ponuđač ima pravo da, na pisani zahtev, povuče ponudu najkasnije do isteka Krajnjeg roka.

Ponuda se smatra povučenom prijemom pisanog zahteva za povlačenje ponude, koja se bez odlaganja, neotvorena, vraća ponuđaču.

6. Informacije i podaci za komunikaciju

Zainteresovani ponuđač može, u pisanom obliku, zatražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa postupkom javnog nadmetanja. Zahtevi za dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dostavljati najkasnije sedam radnih dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. 

Komunikacija se vrši isključivo elektronskim putem preko e-maila. Kontakt osoba: Ana Popović e-mail: ana.popovic@mki.gov.me

7. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda vrši Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda u prostorijama Ministarstva (Rimski trg 46, Podgorica), na dan 30.6.2022. godine, sa početkom u 13:00 časova. 

Ponuđač, preko svojih ovlašćenih predstavnika, ima pravo da prisustvuje otvaranju ponuda, koje obuhvata otvaranje omota ponude i proveru njene formalne ispravnosti.

8. Promena uslova Javnog oglasa

Izmene i/ili dopune Javnog oglasa objavljuju se na isti način kao i tekst prvobitnog Javnog oglasa.

Izvor: Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore