ENERGETSKI PORTAL

Javni poziv za (su)finansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoline Kantona Sarajevo za 2020. godinu

0

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 10/20 i 18/20) i Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 33/11, 3/12 – Ispravka, 37/13, 16/14 i 6/17), Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoline objavljuje Javni poziv  za finansiranje/sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoline sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu.

Foto-ilustracija: Unsplash (Damir Bosnjak)

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite životne sredine, za finansiranje/sufinansiranje projekata usmerenih na jačanje svesti o značaju kvalitetnog upravljanja otpadom, zaštite vazduha, voda, tla i očuvanju, promociji i održivom korišćenju okoline i prirodnih resursa.

Pravo učešća i pravo na dodelu sredstava imaju registrovana udruženja i neprofitne organizacije čiji su projekti iz oblasti zaštite okoline, a koja ispunjavaju opšte i posebne kriterijume iz Javnog poziva.

Opšti kriterijumi:

1. registracija udruženja na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
2. realizacija projekata koji su od interesa za građane Kantona Sarajevo ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i sprovode se na području Kantona;
3. ekonomska i društvena opravdanost projekta koje udruženje predlaže i sprovodi;
4. program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem;
5. finansijski plan za tekuću godinu;
6. izveštaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspeha i narativni izveštaj za prethodnu godinu);
7. finansijski izveštaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini;
8. da je udruženje/organizacija registrovano u oblasti zaštite okoline (jedan od ciljeva mora biti zaštita okoline).

Posebni kriterijumi:

1. prilagođenost predloženog projekta potrebama invalidnih skupina;
2. prilagođenost predloženog projekta potrebama nacionalnih manjina;
3. organizovanost i broj članova udruženja;
4. projekti i programi čije su aktivnosti usmerene na:
• obeležavanje ovogodišnje nedelje redukcije otpada (EWWR-a), kao i drugi projekti s ciljem
unapređenja upravljanja različitim vrstama otpada,
• zaštitu prirode i očuvanje prirodnih resursa;
• edukacione i informacione aktivnosti u području zaštite kvaliteta vazduha, uz podsticanje racionalnog korišćenja energije;
• konkretne akcije uređenja, čišćenja, pošumljavanja, ozelenjavanja;
• konkretne akcije unapređivanja ekološke svesti javnosti.

Potrebna dokumentacija:

Foto-ilustracija: Unsplash (Markus Winkler)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti u prijavi:
1. Popunjen prijavni obrazac broj 7.3-02-01/01 za finansiranje/sufinansiranje projekta (obrazac se nalazi na web strani Ministarstva ili se može direktno preuzeti u prostorijama zgrade Kantona Sarajevo – Protokol, ul. R.Dž. Čauševića 1;
2. Rešenje o registraciji (ukoliko je izmenjeno, dostaviti i osnovno rešenje);
3. Uverenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj i račun u poslovnoj banci;
4. Program rada za tekuću godinu;
5. Finansijski plan za tekuću godinu;
6. Finansijski izveštaj o utrošku sredstava za projekte odobrene od svih donatora u prethodnoj godini;
7. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama ili uvjerenje poreske uprave da udruženje/organizacija nije poreski obveznik;
8. Uverenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike ili izjava ukoliko udruženje/organizacija nema zaposlenih lica;
9. Bilans stanja, bilans uspeha i narativni izveštaj za prethodnu godinu;
10. Dokaz da je udruženje/organizacija registrovano u oblasti zaštite okoline (iz Rešenja o registraciji ili Statuta udruženja – jedan od ciljeva mora biti zaštita okoline);
11. Izjava o finansiranju udruženja iz drugih izvora ili drugih nivoa vlasti u 2020. godini.

Dokumentaciju je potrebno numerisati i dostaviti redoslijedom kako je navedena.

Organizacija/udruženje koje je registrovano u 2019. godini i nije dobilo sredstva za projekte, nije dužno dostaviti dokumentaciju pod rednim brojevima 6. i 9.

Ocena prijava

Ocenu i pripremu predloga rang liste projekata neprofitnih organizacija i udruženja pristiglih na ovaj poziv vrši Komisija koju imenuje Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoline Kantona Sarajevo.

Neće se uzeti u razmatranje prijave neprofitnih organizacija i udruženja:
• koji nisu dostavili narativni i finansijski izveštaj o utrošku odobrenih budžetskih sredstava za programe ili projekte u prethodnom periodu, a prema uslovima propisanim aktima o odobravanju;
• koji apliciraju sa projektima koji su ranije podržani od strane Ministarstva;
• koji ne ispunjavaju opšte i najmanje jedan posebni kriterijum iz ovog poziva;
• čiji projekti nisu prijavljeni na način propisan ovim pozivom;
• čiji projekti imaju komercijalni ili isključivo naučno-istraživački karakter;
• čiji su projekti napravljeni samo u korist članova organizacije/udruženja;
• čiji projekti nemaju konkretne i merljive aktivnosti.

Podnošenje prijava:

Foto-ilustracija: Unsplash (Azgan Mjeshtri)

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na Javni poziv – ne otvaraj“, na protokol Kantona Sarajevo ili poštom na adresu:

Kanton Sarajevo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Reisa Džemaludina Čauševića br. 1
71000 Sarajevo

Prijava u celosti mora biti dostavljena u štampanoj formi na A4 formatu i na CD-u. Svi dokumenti koji se predaju u prijavi moraju biti originali ili overene kopije. Rok za podnošenje prijava je 25. juna 2020. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na internet stranici Kantona Sarajevo: http://mpz.ks.gov.ba u rubrici “Obaveštenja” i u najmanje jednim dnevnim novinama visokog tiraža koje se distribuiraju na području cele Bosne i Hercegovine.

Protiv Odluke o izboru korisnika sredstava, učesnik Javnog poziva može podneti prigovor Ministarstvu u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti isključivo putem email-a: mia.maslo.kapidzic@mpz.ks.gov.ba

Izvor: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoline Kantona Sarajevo