ENERGETSKI PORTAL

Novi Sad: Raspisan javni poziv za ugradnju solarnih panela na porodičnim kućama

0
Foto-ilustracija: Pixabay (Admiral Lebioda)

Pravo učešća na Javni poziv imaju domaćinstva koja ispunjavaju sledeće uslove:

1) Da je podnosilac prijave vlasnik objekta za koji podnosi prijavu i da je vlasnik ili nosilac prava nad brojilom, ili
ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik objekta za koji se podnosi prijava, neophodno je da ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu i uz prijavu da podnese pisanu saglasnost vlasnika objekta overenu od strane javnog beležnika da se za objekat može podneti prijava

2) Da je priključen na distributivnu mrežu električne energije i da je na poslednjem računu za potrošnju električne energije registrovana potrošnja od minimum 30 kWh.

Korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva izuzev fomaćinstava koja su u prethodnom periodu koristila sredstva Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad) za slične aktivnosti i ista opravdali i domaćinstava koja su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

Prijava mora da sadrži potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mere energetske sanacije i jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:
1) Dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji;
2) Građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole;
3) Građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije;
4) Rešenje o ozakonjenju ili
5) Dokaz da su započeli postupak legalizacije.
6) Izjavu o članovima domaćinstva sa fotokopijama ličnih karata ili očitane lične karte za podnosioca zahteva i za sva fizička lica koja žive na adresi porodične kuće za koju se podnosi prijava, a za maloletna lica dostaviti fotokopije zdravstvenih knjižica (Prilog 10);
7) Predmer i predračun (profakturu) sa količinom i cenom za opremu, navedenu u odeljku I Javnog poziva, sa ugradnjom koju građanin dobija od jednog od privrednih subjekata (izvođača radova) sa liste koju je objavila Gradska uprava za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradska uprava), a kojeg građanin izabere sa liste;
8) Fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše za prethodni mesec, radi dokaza o postojanju priključka na distributivni sistem;
9) Kopiju rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu;
10) saglasnost vlasnika objekta overenu od strane javnog beležnika da se za objekat može podneti prijava, 11) koliko podnosilac prijave nije vlasnik porodične kuće;
saglasnost svih lica koji su vlasnici ostalih brojila, ukoliko u porodičnoj kući postoji više od jednog brojila;
izjavu da Grad može da pribavi za građanina iz katastra potvrdu o vlasništvu.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Gradske uprave –www.environovisad.rs

Javni poziv je otvoren zaključno sa danom 23.06.2022. godine.

Popunjeni, potpisani i odštampani Prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE GRAĐANA U SPROVOĆENjU MERE ENERGETSKE SANACIJE PUTEM UGRADNjE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE NA PORODIČNIM KUĆAMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2022. GODINU – NE OTVARATI”

GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Komisija za realizaciju Programa energetske sanacije porodičnih kuća sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje:

lično na adresu
Gradska uprava za opšte poslove Grada Novog Sada – pisarnica,

Trg slobode 1,

Novi Sad

ili preporučeno putem pošte na adresu:
Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine

Komisija za realizaciju Programa energetske sanacije porodičnih kuća,

Rumenačka 110a,

21113 Novi Sad

Izvor: Gradska uprava za zaštitu životne sredine